ชื่อ - นามสกุล :นางสาววราภรณ์ อินตาพรม
ตำแหน่ง :นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หน้าที่หลัก :ผอ.รพ.สต.บ้านฮ่องแฮ่
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สสอ.แม่สาย
หน้าที่ในกลุ่ม :