ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกลิ่นผกา เตจ๊ะวันดี
ตำแหน่ง :พนักงานการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สสอ.แม่สาย
หน้าที่ในกลุ่ม :